poniedziałek, 5 maja 2014

Likwidacja stanowiska pracy – zawsze uzasadniona?

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony nastręcza pracodawcom wiele trudności. W praktyce przyczynami najczęściej wskazywanymi w wypowiedzeniach są: względy ekonomiczne, restrukturyzacja, czy likwidacja stanowiska pracy. O zasadności wypowiedzenia umowy o pracę decyduje ocena społeczna całokształtu okoliczności motywujących to działanie pracodawcy. Tę ocenę weryfikuje orzecznictwo sądowe, przy czym w ostatnich kilkunastu latach podkreśla się w nim, że rozważając zasadność wypowiedzenia trzeba brać pod uwagę nie tylko interes pracownika, ale także zasługujący na ochronę interes pracodawcy (zob. wyr. SN z 19.05.2011 r., III PK 75/10, System Informacji Prawnej Legalis).